Teatry alternatywne

„W niewoli ust”,
„Postscriptum”,
„Teatr Rzeczy Odzyskanych”
Teatr Młodzieżowy – Grupa Warsztatowa

Program warsztatów, prowadzonych w pracowni teatralnej, adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej. Proponowane tu działania artystyczne nie wymagają nadzwyczajnych i specjalnych uzdolnień oraz wcześniejszych bogatych doświadczeń scenicznych – są dostępne dla wszystkich chętnych, którzy poprzez udział w nich pragną wyzwolić ukryte, a dane każdemu człowiekowi możliwości, którzy w powrocie do instynktów, uczuć, wyobraźni i intuicji, widzą źródło inspiracji do świadomego, twórczego kreowania obrazu świata, i dla których drogą do komunikowania innym własnych doznań, myśli, wzruszeń i obaw, jest sukcesywne i wytrwałe poznawanie samego siebie, zdystansowanie i stopniowe harmonizowanie sfer: emocjonalnej i intelektualnej.

Wykorzystywany w trakcie zajęć Elementarny Trening Aktorski, to cykl ćwiczeń, gier, dram i psychodram, pochodzących z różnych źródeł: typowego warsztatu aktorskiego, treningu autogennego, współczesnych systemów terapeutycznych i filozoficznych, a także ogromnej spuścizny teatru alternatywnego, od LABORATORIUM Jerzego Grotowskiego począwszy. Dużą wagę w trakcie warsztatów, przywiązuje się do przełamywania wśród młodych aktorów niechęci i strachu przed ekspresją ciała, a także ekspresyjnymi możliwościami głosu, i do uświadomienia im, że gest, ruch i intonacja głosu muszą być motywowane wewnętrznym przeżyciem aktora, jego pojmowaniem świata i emocji.
W tak pomyślanych zajęciach odnajdują się zarówno młodzi ludzie poszukujący w teatrze swojej drogi i formy wypowiedzi artystycznej, jak również ci, których dotknął już dezintegrujący wpływ cywilizacji, a jednocześnie na tyle jeszcze otwartych i spontanicznych, by praca warsztatowa zachowała wymiar twórczości artystycznej, czasami nawet z akcentami terapeutycznymi. Doświadczenia, zdobyte podczas wielu lat prowadzenia zajęć, wskazują na wysoką efektywność takich działań, a także na wielką ich potrzebę u młodych ludzi. Efekty te wyrażają się zarówno w postaci gotowych dzieł teatralnych (spektakle, monodramy, happeningi, performance, akcje teatralne), jak również procentują tak cennymi rezultatami jak obserwowany niemalże z dnia na dzień rozwój i harmonizowanie osobowości – szczególnie u jednostek wrażliwych i twórczych, podatnych na działanie sztuki i skłonnych do wyrażania się w sztuce.
Wszystkie formy teatru od najmniejszej, czyli etiudy, poprzez teatr jednego aktora, a na formach zespołowych kończąc, uczą twórczego współdziałania. Zastosowane w pracy nad każdym spektaklem gry dramatyczne, psychodramy, czy improwizacje, poszerzają rodzaj i jakość obcowania ludzi tworzących teatr.
Celem wykorzystania psychodramy w improwizacji aktorskiej, jest stworzenie uczestnikom zajęć teatralnych, możliwości do wyrażania własnych uczuć oraz sposobów postrzegania otaczającego ich świata w formie zaimprowizowanych scenek. Młodzi aktorzy przygotowując mini – przedstawienia mogą nie tylko rozwijać swoje umiejętności techniczne, ale przede wszystkim pełniej czerpać ze swoich możliwości, w tym również z udanych i żywych emocjonalnie relacji z innymi ludźmi. Zastosowanie psychodramy stwarza uczestnikom możliwość świadomego, scenicznego „posługiwania” się sobą samym, rozwijania zdolności do nowych reakcji, trenowania myśli i uczuć, a przede wszystkim spontanicznego reagowania w nieoczekiwanych dla siebie sytuacjach.
Na zakończenie każdych warsztatów, realizowanych według takich metod, młodzi aktorzy przygotowują etiudy teatralne, które są pewnego rodzaju egzaminem z tego, czego w ich trakcie się nauczyli. Wykorzystują oni wówczas całą gamę zdobytych doświadczeń, umiejętności technicznych związanych z aktorstwem oraz wzbogaconej o nowe środki wyrazu, świadomości scenicznej. Efekty tej pracy są zawsze dowodem wyjątkowej dojrzałości ich twórców, posiadania przez nich niczym nieskrępowanej wyobraźni, aspiracji skłaniających do oryginalnych poszukiwań twórczych i wreszcie tak ważnej dla każdego artysty wrażliwości.
Dla wielu z tych młodych ludzi, którzy swoje przyszłe życie zawodowe chcą związać z aktorstwem, jest to również doskonałe przygotowanie do egzaminów wstępnych do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Spora grupa uczestników tych zajęć, z powodzeniem dostała się już na upragnione studia aktorskie, obecnie kontynuują oni naukę w różnych Akademiach, a niektórzy są już ich szczęśliwymi absolwentami i stawiają teraz pierwsze kroki w zawodzie.
Inni uczestnicy zajęć, którzy w przyszłości będą chcieli, czy nawet musieli w swojej pracy i w kontaktach z innymi świadomie wykorzystywać głos i gest do budowania swojego wizerunku „dźwiękowego” ale też i „pozawerbalnego” (urzędnicy, prawnicy, lekarze, nauczyciele, instruktorzy, prelegenci oraz przedstawiciele praktycznie każdej tzw. „kontaktowej” profesji, której uprawianie związane jest z bezpośrednim werbalnym i pozawerbalnym kontaktem z innymi), dzięki takim zajęciom poradzą sobie z tremą, blokadami, zahamowaniami wewnętrznymi, uwierzą w swoje możliwości i będą mówili po prostu bez zmęczenia.

Po zakończeniu warsztatów najbardziej wytrwali, najambitniejsi i najzdolniejsi uczestnicy, biorą udział w licznych projektach teatralnych i artystycznych. Realizują spektakle, happeningi, działania parateatralne, akcje uliczne. Wielu spośród nich podejmuje odważne wyzwanie, jakim jest teatr jednego aktora. Poszukiwania i eksperymenty prowadzone w tych obszarach, podejmowane , czasami trudne tematy, pozwalają pójść wieloma drogami i ścieżkami, kompilować różne ingrediencje. Tok takiej pracy obliczony jest głównie na kształcenie wyobraźni, samodzielne lub grupowe poszukiwanie środków wyrazu, sposobów przedstawiania i komunikowania treści. Uzyskane w ten sposób doświadczenia sprzyjają również myśleniu niekonwencjonalnemu i oryginalności.
Udział w happeningach, wielkich inscenizacjach, akcjach teatralnych to za każdym razem nowe doświadczenie, wzbogacające warsztat aktorski, a także okazja do zaprezentowania wszystkiego tego, czego nauczyli się oni w trakcie warsztatów, a nade wszystko zdobytej z dużą determinacją i poświęceniem – świadomości scenicznej.

Teatry: „W niewoli ust”, „Postscriptum” oraz „Teatr Rzeczy Odzyskanych”, to wielokrotni laureaci festiwali, przeglądów i konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich. Zespoły zajmowały tam czołowe miejsca i uhonorowane zostały licznymi nagrodami i wyróżnieniami.
Laureatami konkursów o zasięgu ogólnopolskim i zdobywcami wielu nagród i wyróżnień , są również osoby realizujące tzw. teatr jednego aktora, dla których ta forma wypowiedzi scenicznej, czyli monodram, to doskonała okazja do zaprezentowania innym swojego sposobu widzenia świata.

Prowadzenie: Jacek Małachowski

 

 • Zdjęcie: teatr 15.jpg
 • Zdjęcie: teatr 22.jpg
 • Zdjęcie: teatr 1.jpg
 • Zdjęcie: teatr 2.jpg
 • Zdjęcie: teatr 4.jpg
 • Zdjęcie: teatr 5.jpg
 • Zdjęcie: teatr 16.jpg
 • Zdjęcie: teatr 12.jpg
 • Zdjęcie: teatr 6.jpg
 • Zdjęcie: teatr 14.jpg
 • Zdjęcie: teatr 3.jpg
 • Zdjęcie: teatr 23.jpg
 • Zdjęcie: teatr 9.jpg
 • Zdjęcie: teatr 19.jpg
 • Zdjęcie: teatr 13.jpg
 • Zdjęcie: teatr 10.jpg
 • Zdjęcie: teatr 7.jpg
 • Zdjęcie: teatr 8.jpg
 • Zdjęcie: teatr 11.jpg
 • Zdjęcie: teatr 20.jpg
 • Zdjęcie: teatr 24.jpg
 • Zdjęcie: teatr 18.jpg
 • Zdjęcie: teatr 17.jpg
 • Zdjęcie: teatr 25.jpg
 • Zdjęcie: teatr 21.jpg

 

aktualizacja 27.04.2018   ©  Pałac Młodzieży